1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας Υψηλές αμοιβές σε όσους διαθέτουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις

“Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν. Δεδομένου ότι η επαγγελματική επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες που επηρεάζει την ποιότητα, η τεκμηρίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων, από φορείς πιστοποίησης που εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη κάθε επαγγελματία στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον”.

Αυτό τόνισε ο γενικός διευθυντής του Ομίλου Peoplecert και μέλος ΔΣ HellasCert, κ. Κ. Κεσεντές μιλώντας στο πρώτο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας που διοργανώνει, σήμερα και αύριο, η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης HellasCert.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, υπογράμμισε ο κ. Κεσεντές, τα στελέχη που διαθέτουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλού κύρους αμείβονται πολύ καλύτερα από αυτά που διαθέτουν αντίστοιχους πανεπιστημιακούς τίτλους.

Παράλληλα, η πιστοποίηση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις στην επιλογή των κατάλληλων στελεχών σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικά, ο γενικός διευθυντής του Ομίλου Peoplecert υπογράμμισε ότι η πιστοποίηση επαγγελματιών συμβάλλει καταλυτικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μέσα από τη βελτίωση του κόστους και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, όπως επίσης και στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του κράτους.

Σημείωσε, ότι η πιστοποίηση προσώπων αποτελεί τον πολύτιμο κρίκο που συνδέει τα συστήματα δια βίου μάθησης με τη λειτουργία της οικονομίας διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας.

«Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου και αμερόληπτου συστήματος πιστοποίησης, όπου το κράτος μέσα από τα αρμόδια όργανα θα ασκεί τον ρυθμιστικό και ελεγκτικό του ρόλο και οι ανεξάρτητοι φορείς πιστοποίησης (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα), ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, θα πιστοποιούν τους επαγγελματίες, αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση των παραπάνω. Παράλληλα, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η πιστοποίηση φυσικών προσώπων (για την εγγραφή σε μητρώα με σκοπό την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή σε προγράμματα κατάρτισης και μαθητείας) αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης» υπογράμμισε ο κ. Κεσεντές.

Σημειώνεται, ότι ο Όμιλος Peoplecert με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά από το 2000 και παρουσία σε περισσότερες από 135 χώρες, προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού (ITIL, PRINCE2, Lean Six Sigma, ECDL, City & Guilds, Management System Professionals, AccessibilityPass κ.ά.). Πιστεύοντας ότι η πιστοποίηση (έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 4εκ άτομα) αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας, ο Ομιλος συμμετέχει ως χορηγός στο 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας.