Τα βασικά μηνύματα της κοινής εκδήλωσης ΣΕΒ – HellasCert για την Πιστοποίηση και την Εποπτεία Αγοράς

«Κουλτούρα ποιότητας, πιστοποίηση και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς προάγουν την ασφάλεια προϊόντων, υπηρεσιών και καταναλωτών και κατοχυρώνουν τον ισότιμο ανταγωνισμό».

Η ασφάλεια είναι ένα βασικό αγαθό που πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων τόσο της πολιτείας όσο και των επιχειρήσεων. Καταναλωτές, πολίτες, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις την αποζητούν, συχνά τη θεωρούν δεδομένη, αλλά χωρίς να της δίδεται η δέουσα αξία. Η ασφάλεια προάγεται ουσιαστικά μόνο όταν ένα ολόκληρο σύστημα λειτουργεί με αρμονία: από τη μία πλευρά η πιστοποίηση και από την άλλη η εποπτεία της αγοράς αποτελούν τις βάσεις, και είναι σημαντικό να ενισχυθούν και να αναδειχθούν τα ευρεία οφέλη τους για την προστασία του ισότιμου ανταγωνισμού και των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ και την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert), ψηφιακή εκδήλωση (12.07.2023), με θέμα: «Πιστοποίηση και εποπτεία αγοράς: κρίσιμοι πυλώνες για την ασφάλεια προϊόντων και καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα». Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτείας και της αγοράς και ανταλλάχθηκαν απόψεις για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, την ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο Δρ. Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Υποθέσεων του ΣΕΒ, απευθύνοντας χαιρετισμό, ανέφερε ότι «το σημαντικό έργο της απλοποίησης αδειοδότησης που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια με την κρίσιμη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), μαζί με την – υπό εξέλιξη – αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας και των μηχανισμών εποπτείας, αποτελεί από τις πλέον κομβικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του κράτους όσο και τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης αγοράς». Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της εκδήλωσης η κα Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Υποθέσεων του ΣΕΒ, τόνισε ότι «η αποτελεσματική εποπτεία συνεπάγεται ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, υγιή ανταγωνισμό, ομαλή λειτουργία της αγοράς, βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη».

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας, οι Δρ. Αναστάσιος Μητιακούδης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, κα Γεωργία Ρεμπούτσικα, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και κ. Χρήστος Νέστορας, Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αναδεικνύοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούν και τις μελλοντικές δράσεις που σχεδιάζουν. Η αξιοποίηση των προτύπων στο νομοθετικό έργο, και κατ’ επέκταση η διαπιστευμένη πιστοποίηση με αυτά, αποτελεί το βασικό μέσο που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν περιγραφεί ακριβώς για να υπηρετούν την ασφάλεια που αποτελεί το βασικό ζητούμενο. Πλέον της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, υπογραμμίστηκε ότι με τα πρότυπα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η οικονομική ανάπτυξη. Έγινε ακόμα αναφορά στη σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος της εποπτείας της αγοράς που έχει υλοποιήσει η ΓΓΒ κατά την τελευταία τριετία, στη βάση νέων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, επιδιώκοντας στοχευμένους και «έξυπνους» ελέγχους, δεδομένων των υπολειπόμενων, σε σχέση με το εξωτερικό, πόρων. Τέλος, σημειώθηκε πως οι πυλώνες ποιότητας της χώρας (ΕΣΥΠ και ΕΣΥΔ) εκσυγχρονίζουν συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουν και βελτιώνουν την οργάνωσή τους, αναφέροντας ενδεικτικά το σχεδιασμό νέου e-shop για τα πρότυπα.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της αγοράς, κκ Ροδόλφος Δρακούλης, Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Παναγιώτης Ζήκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Otis Ελλάδος & Κύπρου και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ), Ιορδάνης Καπασακαλίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NOVAMIX-ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ, Ηρακλής Σιούλης, Διευθυντής Ανάπτυξης του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, συζήτησαν για την ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχων. Τα βασικότερα μηνύματα που αναδείχθηκαν είναι:

  • Η διαπιστευμένη πιστοποίηση διασφαλίζει το καλώς έχειν, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το καλώς λειτουργεί, προτάσσοντας την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου πλάνου τακτικής συντήρησης.
  • Η πιστοποίηση από μόνη της δεν αρκεί, αλλά συμπληρώνεται από την εποπτεία της αγοράς.
  • Υπάρχει ανάγκη για περισσότερους και καλύτερους ελέγχους για την προστασία του ισότιμου ανταγωνισμού και την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.
  • Επενδύοντας στη γνώση και την κατάρτιση του προσωπικού, δημιουργούνται ασφαλή εργασιακά περιβάλλοντα που προάγουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και διέπονται από κουλτούρα συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τον τελικό καταναλωτή (αποδέκτη των προϊόντων και υπηρεσιών) και την οικονομία.

Υπογραμμίστηκε ότι ο ΣΕΒ έχει υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις στο πεδίο της «Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Προϊόντων» με στόχο την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. Επίκεντρο αποτελεί η δημιουργία Μητρώου Ελεγκτών, όπου θα συμμετέχουν τόσο εξωτερικοί ιδιώτες όσο και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, που θα πληρούν τα ίδια κριτήρια τεχνικής επάρκειας, αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Καθοριστικό, κεντρικό και συντονιστικό ρόλο θα έχει η ΓΓΒ, η οποία προτείνεται να έχει την ιδιοκτησία των σχημάτων πιστοποίησης που θα απαιτηθούν.

Τέλος, οι κκ. Ιωάννης Μπερτσάτος και Ιωάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της HellasCert, τόνισαν ότι «οι διαπιστευμένοι φορείς επιθεώρησης-πιστοποίησης συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ασφάλειας στην αγορά, παρέχοντας ανεξάρτητες, αμερόληπτες και αξιόπιστες υπηρεσίες. Σε συνεχή συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα, συνδράμουμε ενεργά με την τεχνογνωσία, τους πόρους και την εμπειρία μας, σε όλα τα τεχνικά και νομοθετικά θέματα που άπτονται της ασφάλειας. Μπορούμε και θέλουμε να αναλάβουμε έναν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο, βοηθώντας την πολιτεία στο τεράστιο έργο του ελέγχου και της εποπτείας της αγοράς».

Παρακολουθήστε την εκδήλωση ΕΔΩ.